Põhikiri

 

PÕHIKIRI

 

I Üldsätted

1. Ultrajooksuklubi Estonian Ultrarunners Team on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mille põhitegevus on suunatud ultrajooksu edendamisele.

2. Klubi ametlik nimi on: MTÜ Ultrajooksuklubi Estonian Ultrarunners Team (edaspidi: Klubi)
3. Klubi asukohaks on Oja 4 Laulasmaa küla Keila vald 76702 Harjumaa, Eesti.
4. Klubi ühendab ultrajooksu vastu huvi tundvaid ja seda arendada soovivaid juriidilisi ja füüsilisi isikuid.
5. Klubil on oma sümboolika ning tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus.
6. Klubi põhitegevusteks on: ürituste, treeningute ning treeninglaagrite korraldamine, koolituste läbiviimine, reklaamitegevus, võistluste korraldamine.
7. Klubi on asutatud määramatuks ajaks.
8. Klubi EESMÄRK on võimaldada inimesel olenemata inimese soost ja east igakülgselt ja tervislikult sisustada oma vaba aega.
8.1 Eesmärkide täitmiseks klubi:
a) koondab ja ühendab isikuid, kes on huvitatud ultrajooksust;
b) organiseerib võistlusi ja üritusi teiste klubidega, võtab osa võistlustest, korraldab regulaarselt treeninguid ja muid seltskondlikke üritusi, hangib treeninguteks vajalikku spordi- ja muud varustust, palkab võimaluse korral treenereid ja juhendajaid; reklaamib tervislikke eluviise
c) sõlmib sponsorlepinguid ja võtab vastu varalisi annetusi füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt treeninguteks ja võistlusteks vajaliku vahendite omandamiseks ja treenerite ning juhendajate palkamiseks.

II Klubi liikmeks vastuvõtmise ning klubist väljaastumise ning väljaarvamise
tingimused ja kord


9. Klubi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada klubi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.
10. Klubi liikmeks vastuvõtmise otsustab klubi juhatus.
11. Klubist väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.
12. Klubi liikme võib klubist välja arvata juhatuse otsusega, kui:
a) klubi liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud klubi liikmemaksu;
b) ei täideta põhikirjasätteid või kahjustatakse klubi olulisel määral.
13. Klubi liikme väljaarvamise otsustab klubi juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt kaks nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 1/2 juhatuse liikmetest.
14. Klubi juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval klubi üldkoosolekul.

III. Liikmete õigused ja kohustused


15. Klubi liikmetel on õigus:
a) osaleda Klubi üritustel ja tegevustes;
b) kasutada Klubi poolt loodud sportimistingimusi ning vaba aja veetmise võimalusi vastavalt Klubis kehtestatud korrale;
c) kasutada Klubi sümboolikat ja vara vastavalt üldkoosoleku otsusele;
d) saada klubi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet Klubi tegevuse kohta;
e) Klubist mistahes ajahetkel välja astuda.
16. Klubi liige on kohustatud:
a) järgima klubi tegevuses osalemisel põhikirja ja klubi juhtorganite otsuseid;
b) tasuma määratud liikmemaksu;
c) teatama klubi juhatusele klubi liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed;
d) tasuma klubi liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel.
17. Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib klubi liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega.

IV. Üldkoosolek


18. Klubi kõrgeimaks organiks on klubi üldkoosolek, millel iga klubi liikmel on üks hääl.
19. Klubi üldkoosoleku pädevuses on:
a) põhikirja muutmine;
b) eesmärgi muutmine;
c) revisjoni määramine;
d) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes klubi esindaja määramine;
e) klubile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;
f) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
20. Klubi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:
a) aastaaruande kinnitamiseks;
b) seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui klubi huvid seda nõuavad.
21. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab klubi juhatus vähemalt seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra või saadab igale klubi liikmele kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate.
22. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole klubi liikmetest.
23.Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud klubi liikmetest või nende esindajatest.

V. Juhatus


24. Klubi tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on viis liiget.
25. Juhatuse liikmed määratakse ametisse viieks aastaks.
26. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.
27. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.
28. Juhatuse koosoleku kohta koostatakse protokoll ja sellele kirjutavad alla kõik koosolekust osa võtnud juhatuse liikmed.
29. Juhatuse pädevusse kuulub Klubi tegevuse ja majandamise jooksvate küsimuste otsustamine.

VI. Klubi tegevuse revideerimine


30. Klubi kontrollorgan on revident, kes valitakse üldkoosolekul.
31. Revident esitab korralisele üldkoosolekule kinnitamiseks lõppenud majandusaasta  revisjoniaruande.

VII. Klubi vahendid, vara ja aruandlus


32. Klubi vahendid ja vara moodustavad:
a) liitumis-ja liikmemaksud;
b) füüsiliste ja juriidiliste isikute annetused;
c) Klubi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks sõlmitud sponsor- ja reklaamilepingute tulud ning seadusega lubatud laekumised;
d) Klubi peab oma tegevuse raamatupidamisarvestust vastavalt kehtivale seadusele;
e) Klubi raamatupidamise ja aruandluse õigsust kontrollib seaduses sätestatud korras Klubi revident.

VIII Ühinemine, jagunemine, likvideerimine


33. Klubi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
34. Klubi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
35. Klubi likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle üldkoosoleku otsusega määratud õigustatud isikutele.

Eesti keel